Huisreglement .


Huisreglement .


1

Wij vragen u wanneer u uw afspraak niet na kunt komen dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur van te voren aan ons kenbaar te maken. Anders zijn wij genoodzaakt het tarief van de voorgenomen behandeling als gereserveerde tijd in rekening te brengen.

2

SMCnoord is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

3

Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.

4

Wanneer u al een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u op de afgesproken tijd ophalen

5

Binnen de praktijk moet iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden gedragen.

6

U wordt verzocht bij de eerste afspraak uw legitimatiebewijs te laten zien.

7

Als u 10 minuten na het tijdstip van uw afspraak nog niet door de therapeut gehaald bent, meldt u zich dan bij de receptie.

8

Tijdens de behandeling is het gebruik van uw mobiele telefoon niet gewenst.

9

Bij iedere behandeling wordt u verzocht uw afsprakenkaartje mee te nemen.

10

De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

11

Bediening van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.

12

U wordt verzocht gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.

13

U heeft kennis genomen van de betalingsvoorwaarden en gaat daarmee akkoord. De tarieven worden aangegeven in de wachtkamer en/of op de website en kunnen op verzoek ook bij de therapeut opgevraagd worden.

14

Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Wij vragen u uw polisvoorwaarden te bekijken over de mate van vergoeding.

15

In geval van calamiteiten moet u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) opvolgen.

Disclaimer voor www.smcnoord.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.smcnoord.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Smcnoord. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smcnoord is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Smcnoord.

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Smcnoord te mogen claimen of te veronderstellen.

Smcnoord streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Smcnoord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.smcnoord.nl op deze pagina.